Sari vieraskynänä Rohkeus johtaa -blogissa: Neljä ehdotusta rohkeaan johtamiseen

Johtamistyö, ja pelkkä siihen tähtääminen, on erinomainen tapa kasvaa ihmisenä ja lisätä omaa itsetuntemustaan. Johtamistehtävän harkitseminen on jo sinällään erinomainen harjoitus, jos vain suostuu kuuntelemaan, mitä kaikkea se nostaa itsessä esiin.

Jaa kirjoitus

Johtamistyö, ja pelkkä siihen tähtääminen, on erinomainen tapa kasvaa ihmisenä ja lisätä omaa itsetuntemustaan. Johtamistehtävän harkitseminen on jo sinällään erinomainen harjoitus, jos vain suostuu kuuntelemaan, mitä kaikkea se nostaa itsessä esiin.

Matkansa alussa ja monesti sen aikana johtaja tarvitsee rohkeutta, montaa eri rohkeuden lajia. Rohkeus auttaa suunnistamaan monenlaisten tavoitteiden, ihanteiden ja erilaisten, usein ristiriitaisten, odotusten keskellä. Eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien odotukset ja vaatimukset voivat aiheuttaa paljon epävarmuutta. Oman mausteensa keittoon tuovat omat ihanteet ja vaatimustaso. Epävarmuutta lisää nopeutuva, muuttuva ja monimutkaistuva maailma. Vaatii rohkeutta olla ei-selkeässä tilanteessa ja kohdata monet toiveet, jotka saattavat olla keskenään vahvastikin ristiriidassa ja muodostaa suoranaisia paradokseja. Ole empaattinen, kuunteleva ja osallistava. Ole jämäkkä, varma ja nopea päätöksentekijä. Ota vahvasti johtajan rooli. Ole oma itsesi. Opettele lavaesiintymistä. Muista vaatimattomuus. Kerro suunta. Kuuntele muita.

Oma linja, arvot ja näkemykset

Johtaja tarvitsee rohkeutta ja uskoa itseensä luottaakseen omaan ajatteluunsa ja näkemyksiinsä. Hän tarvitsee vankkumatonta sisäistä varmuutta toimiakseen johdonmukaisesti oman sisäisen kompassinsa mukaisesti. Jämäkkyyttä saa harjoittaa ilmaistakseen oman kantansa ja perustelut selkeästi. Uskallusta hän saattaa tarvita vaikeiden asioiden ääneen sanomiseen ja esiin nostamiseen. Erityislaatuista uskallusta vaaditaan myös siihen, että johtajana toimii autenttisesti, omasta persoonastaan käsin. Urhoollisuutta on olla uskollinen itselleen ja omille arvoilleen, jotta voi nukkua yönsä hyvin ja katsoa itseään peilistä hyvällä mielellä.

Oma muutoskyvykkyys ja joustavuus

Oman linjansa pitämisen tueksi johtaja tarvitsee myös aivan toisenlaista rohkeutta. Hän tarvitsee näkemyksiinsä väljyyttä ja uskallusta irrottaa niistä. Suurta rohkeutta vaatii kyseenalaistaa itsensä – tai kannustaa lähellä olevia tekemään se. Häneltä vaaditaan ajattelun ja toiminnan joustavuutta ja muutoskyvykkyyttä. On oltava halua suunnata uuteen ja valmiutta nähdä asioita uudella tavalla. Tutkailtava mahdollisuuksia niin ympäröivässä maailmassa kuin myös omassa sekä toisten kehittymisessä. Yhteistyösuhteissa johtaja saa harjoittaa joustavuutta niin omien näkemystensä kuin myös toimintatapojensa suhteen.

Oma intuitio ja sisäinen maailma

Johtaja tarvitsee rohkeutta pysähtyä ja vahvaa sitoutumista itseensä ja omaan kehittymiseensä tehdäkseen sen säännöllisesti. Pysähtyä silloinkin – ja erityisesti silloin – kun luontevampaa olisi kiristää vauhtia ja lisätä moniajoa. Vaatii uskallusta tehdä vähemmän ja olla enemmän. Johtajan on tärkeä osata kuunnella omaa intuitiotaan ja sisäistä viisauttaan ja laajentaa älykkyyttään kattamaan niin sydämen kuin kehon viestit pelkän rationaalisen ajattelun tueksi. Kehittyäkseen johtajana hän tarvitsee aikaa säännölliseen, rehelliseen reflektointiin. Johtajan on hyvä osata katsoa niin omia pelkojaan kuin myös supervoimiaan silmästä silmään ja tarkastella omia tekemisiään omana itsenään ja kuitenkin myös etäältä. Sisäinen havainnoija on johtajuusmatkan tärkeä kanssakulkija ja vaatii rohkeutta luoda ja säilyttää kontakti tähän arvokkaaseen kumppaniin.

Oma inhimillisyys ja ei-tietäminen

Johtaja tarvitsee rohkeutta harjoittaakseen uuden ajan johtamisen metataitoa: ei-tietämistä. Erityistä nöyryyttä vaaditaan sen myöntämiseen, että oma näkökulma on subjektiivinen ja rajoittunut – joskus jopa vääristynyt tai ainakin värittynyt. Vaatii rohkeutta myöntää, että se mahdollisimman täydellinen kokonaiskuva vaatii useamman ihmisen näkökulman yhdistämisen. Vaatii paljon nähdä, että juuri siinä täysin vastakkaisessa mielipiteessäkin on joku olennainen pointti. Rohkeutta vaatii myös laittaa joissain tilanteissa oma asiantuntemus sivuun ja keskittyä siihen, miten nostaa esiin muiden osaaminen ja tietotaito. Suurta rohkeutta vaatii avoimuus ja oman inhimillisyyden, tunteiden ja haavoittuvaisuden esiin tuominen. Paradoksaalisesti ei-tietäminen ja omien pelkojen ja epävarmuuden tunteiden esille tuominen voivat lisätä johtajan ympärillä luottamusta ja psykologista turvallisuutta.

Rohkeutta vaatii myöntää että on keskeneräinen ja on niin paljon opittavaa – ja rohkeutta vaatii samaan aikaan uskoa, että minä osaan ja minä riitän.

  • Mitä johtamisen paradokseja sinä olet havainnut?
  • Millaisia selkeitä – tai täysin ristiriitaisia – ehdotuksia tarjoaisit matkalle rohkeaan johtajuuteen?

Sari Ajanko on Leadership Coach (PCC) ja oman yrityksensä Diversitas Oy:n toimitusjohtaja. Sarille läheisiä ovat erityisesti johtamisen, moninaisuuden, tsetuntemuksen, tunneälyn, kehotietoisuuden ja muutoskyvykkyyden teemat.

Moninaisuuden johtamisen käsitteellä hän haluaa syventää johtamiskeskustelua siihen diversiteetin alueeseen, joka on kaikkein näkymättömintä ja joka kuitenkin haastaa jokaista johtajaa: persoonien erilaisuus.

Sarin kirja ”Moninaisuuden johtaminen – ytimessä johtajan itsetuntemus” on tilattavissa Suomen Liikekirjoista. Tämän blogin lukijoille – 20 % alennus koodilla ”Diversitas”.